สรุปจำนวนนักเรียนศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) สรุปจำนวนนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563