ประชาสัมพันธ์

เชิญชวนประชนชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
ลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนป้องกัน COVID-19 
ตามรายละเอียดค่ะ