ขอแสดงความยินดี

โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)ขอแสดงความยินดีกับ
นายกิตติ  สังข์ศิริ   ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
นางสาวฤทัยรัตน์  จินดาพล  ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
นายยงยุทธ  ช่วยวงศ์  ข้าราชการบำนาญ