แจ้งเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2564

โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ขอเลื่อนการเปิดเรียน
จากวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564
หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป