ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19 (COVID) ขอเลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
      - การเรียนปรับพื้นฐานนักเรียนอนุบาล 1 และ ชั้น ป.1
      - การจำหน่ายหนังสือและอุปกรณ์การเรียน
      - การประชุมผู้ปกครอง