โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

9 เมษายน 2564 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับ
นักเรียนชั้น ป.6  เพื่อเป็นการแสดงความยินดี และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนที่สำเร็จ
การศึกษาและพร้อมก้าวออกจากรั่วโรงเรียนเพื่อไปศึกษาต่อที่โรงเรียนอืน เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับนักเรียน ซึ่งเคยอบรมสั่งสอนกันมา