แสดงความยินดี กับ คุณครู กิตติ สังข์ศิริ

โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ขอแสดงความยินดีกับ นายกิตติ  สังข์ศิริ
ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ เนื่องในโอกาสได้รับประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ
สาขา ผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคม ชุมชนและประเทศชาติ จากชมรมทดแทน
บุญคุณแผ่นดินเกิด และ เนื่องในโอกาสได้รับมอบโล่เชิดชูเกียรติเป็นคนดีศรีราชภัฎ
ประเภทศิษย์เก่าปีการศึกษา 2563 จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา