โครงการเด็กดีศรีคลองเรียน

3-4 เมษายน 2564  โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)ได้จัดทำโครงการเด็กดี
ศรีคลองเรียนโดยนำผู้บริหาร พนักงานครู บุคลากร และนักเรียนไปทัศนศึกษาดูงาน
ณ แหล่งเรียนรู้จังหวัดสงขลา และจังหวัดพัทลุง เพื่อเพิ่มเติมความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ที่แปลกใหม่ให้กับนักเรียน