แสดงความยินดีกับ นายยงยุทธ ช่วยวงศ์ ข้าราชการบำนาญ ท.๔

โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)
ขอแสดงความยินดีกับ นายยงยุทธ  ช่วยวงศ์
ข้าราชการบำนาญ ทีได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย