แสดงความยินดีกับ ครูฤทัยรัตน์ จินดาพล

โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)
ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวฤทัยรัตน์  จินดาพล
เนื่องในโอกาสได้รับประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ
สาขา ผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคม ชุมชนและประเทศชาติ