กิจกรรมกำจัดเหา

ด้วยโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการ
ดูแลสุขภาพของนักเรียน โดยพบว่ามีนักเรียนบางคนเป็นเหา ทำให้เกิดปัญหา
การอยู่ร่วมกันกับเพื่อน เพื่อแก้ปัญหานี้ ทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมกำจัดเหา
ให้กับนักเรียนในวันที่ 26 มีนาคม 2564