กิจกรรมตลาดนัดหัดขาย

25 มีนาคม 2564 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) จัดให้มีตลาดนัดหัดขาย
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในด้านการ
จำหน่ายสินค้าที่ผลิตได้ หรือสินค้าที่นำมาจำหน่าย โดยจัดกิจกรรม
ณ ลานโค้งของโรงเรียน