เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.6

17-19 มีนาคม 2564 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) จัดกิจกรรม
อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี  ชั้น ป.6 ณ ค่ายพักแรมชั่วคราว  กองรักษา
ความปลอดภัย ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 จังหวัดสงขลา