กิจกรรมวันตรุษจีน

9 กุมภาพันธ์ฺ  2564 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ได้จัดกิจกรรมวันตรุษจีน
ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับ
ความรู้และเกิดทักษะทางภาษา รู้จักขนบธรรมเนียม ประเพณี เทศกาล งานฉลอง
เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมแต่ละชาติ