ประชุมผู้ปกครอง

๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ระดับชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่าวโรงเรียน
และผู้ปกครอง รวมทั้งพบครูประจำชั้นเพื่อแจ้งผลการพัฒนาการ/ผลการเรียน
และร่วมกันปรึกษาหาแนวทางส่งเสริมและพัฒนานักเรียนในทุก ๆ ด้าน