กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

๔ วันวาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนจัดกิกรรม วันพ่อแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ ๕ ธันวาคม 
ของทุกปี เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากรได้แสดงความจงรักภักดีต่อพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมทั้ง
จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูต่อพ่อผู้มีพระคุณ