วันปิยมหาราช

23 ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) 
ร่วมพิธีบำเพ็ญศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่