ทอดกฐินสามัคคีวัดคลองเรียน

7 ตุลาคม 2563 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ร่วมทอดกฐินสามัคคีของวัดคลองเรียน
 เพื่อตอบแทนพระคุณในฐานะผู้ให้ที่ดินปลูกสร้างโรงเรียน  เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี
ของบ้านวัด และโรงเรียน และเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มั่งคงสืบไป