วันสถาปนาโรงเรียนครบ ๑๑๓ ปี

๓๑  กรกฎาคม ๒๕๖๓  ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน เพื่อเป็นการเสริมศิริมงคลและระลึกถึง
หลวงพ่อปาน ปุญญามณี ผู้ก่อตั้งโรงเรียน และผู้มีพระคุณ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณ 
และมอบทุนการให้ศึกษาให้แก่นักเรียน