กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

วันที่  24 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) จัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียน ครู บุคลากร
และตัวแทนผู้ปกครอง ได้แสดงค​วามจงรักภักดี  และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10)