กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

วันที่ 23  กรกฎาคม 2563   โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนเพื่อฝึก
ให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ซึ่งมีผลต่อประเทศชาติในอนาคตโดยมุ่งเน้นให้นักเรียน "เก่ง  ดี  มีสุข"