กิจกรรมวันไหว้ครู

23  กรกฎาคม  กิจกรรมวันไหว้ครู  เพื่อปลูกฝังนักเรียนให้เคารพนับถือครูบาอาจารย์ทุกคน
มีความกตัญญูกตเวที และสร้างความรู้สึกคิดในทางที่ถูกต้องเหมาะสม