กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา

3  กรกฎาคม 2563  โรงเรียนจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา