เรียนท่านผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ที่เคารพทุกท่าน