แจ้งเลื่อนการเปิดภาคเรียน

แจ้งเรื่องการเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  จากวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563