การส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ