นักเรียนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเยาวชนนอกระบบการศึกษา