You are here

รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผูู้สอนในระดับปฐมวัย จำนวน 2 อัตรา สมัครและย่ื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ถนนศรีภูวนารถ เทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 17-30 เมษายน 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ