กิจกรรมวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย

เนื่องด้วยวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเป็น "วันสุนทรภู่" และวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปีเป็น "วันภาษาไทยแห่งชาติ" เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติสุนทรภู่กวีเอกของโลกและของไทย เห็นคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย ซาบซึ้งใจทีมีภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติ โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรม "วันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย" ในวันพุทธที่ 29 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) เวลา 13.00 - 15.00 น.