กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

วันศุกร์ที่ 30 กรกฏาคม 2558 ตรงกับวันอาสาฬหบูชา และวันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558 ตรงกับวันเข้าพรรษา เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนได้ตระหนักถึงสถาบันศาสนา ซึ่งนักเรียนทุกคนควรปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดียึดมั่นคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมขึ้นในวันพุทธที่ 29 กรกฎาคม 2558 ในเวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) และนำนักเรียนไปทำกิจกรรมเวียนเทียนที่วัดคลองเรียนตามลำดับ