การแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถของนักเรียน งานวิชาการ จ.ภ.วิชาการ'59

การแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถของนักเรียน งานวิชาการ จ.ภ.วิชาการ'59 นักเรียนได้รับรางวัล 2 เกียรติบัตรเหรียญทอง 2 เกียรติบัตรเหรียญเงิน 5 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง และเกียรติบัตรเข้าร่วม 7 รายการ

ที่ รายการแข่งขัน ระดับชั้น ชื่อ-สกุล ครูผู้ฝึกซ้อม รางวัล
1 การทดสอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา เด็กหญิงนัสรินทร์ แวดือราแม นางสาวศรีสุดา สุขการณ์ เกียรติบัตรเหรียญทอง
2 การแข่งขันการสร้าง Web Page   มัธยมศึกษาตอนต้น เด็กชายณัฐดนัย ชนกน้อย นายอำนวย ศรีสวัสดิ์ เกียรติบัตรเหรียญทอง
  ด้วย Web Editor   เด็กชายอนุวัฒน์ พิมพ์พงษ์    
3 การทดสอบความรู้ทางภาษาไทย ประถมศึกษา เด็กหญิงณัฐธิดา ฤทธิ์เพชร นางมุกรินทร์ วิชาธิคุณ เกียรติบัตรเหรียญเงิน
4 การแข่งขันวาดภาพด้วยสีโปสเตอร์ มัธยมศึกษาตอนต้น เด็กหญิงภัทรวดี คงไพร นายไพรัช นิลวงศ์ เกียรติบัตรเหรียญเงิน
5 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ประถมศึกษา เด็กชายรัชพล แสงจันทร์ นายมนตรี หอพัฒนาวุฒิวงศ์ เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
6 การทดสอบความรู้ทางสุขศึกษา ประถมศึกษา เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ศรีสุขใส นายเสงี่ยม พุทธจันทร์ เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
7 การแข่งขันวาดภาพด้วยสีไม้ ประถมศึกษา เด็กหญิงศุภากร กิทองมาก นายไพรัช นิลวงศ์ เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
8 การแข่งขันการใช้งานโปรแกรม Microsoft Paint ประถมศึกษา เด็กหญิงชลธิชา มูลไธสง นางสุดารัตน์ มูเก็ม เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
9 การทดสอบความรู้ทางสังคมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น เด็กชายศุภเสกข์ อภิวันทนากร นางสาวปิยทิพย์ ธรฤทธิ์ เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
10 การทดสอบความรู้ทางคณิตศาสตร์ ประถมศึกษา เด็กชายเสริมศักดิ์ คลายคลี่ นางชุมกมล ทองคง เข้าร่วมการแข่งขัน
11 การทดสอบความรู้ทางสังคมศึกษา ประถมศึกษา เด็กหญิงภัทรศยา จันทชูโต นางสุพร ศรีเมือง เข้าร่วมการแข่งขัน
12 การทดสอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น เด็กหญิงอภิชญา โสภาเลิศ นางสาวจารุวรรณ เพชรย้อย เข้าร่วมการแข่งขัน
13 การทดสอบความรู้ทางคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น เด็กหญิงชนัญชิดา เนตรบรรจง นางมัทนา ชมเชย เข้าร่วมการแข่งขัน
14 การแข่งขันคิดเลขเร็ว มัธยมศึกษาตอนต้น เด็กชายณัฐวุฒิ อาทร นายปราโมทย์ ทองคง เข้าร่วมการแข่งขัน
15 การทดสอบความรู้ทางภาษาไทย มัธยมศึกษาตอนต้น เด็กหญิงศศิประภา ชัดเจน นางสาวสุดารัตน์ อินทรมุณี เข้าร่วมการแข่งขัน
16 การทดสอบความรู้ทางสุขศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น นางสาวกมลนัทธ์ ดวงพลอย นายประวัติ ใจตรง เข้าร่วมการแข่งขัน